ALGEMENE VOORWAARDEN FABER TELECOM & DATA B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij Faber Telecom & Data B.V. (hierna: Faber), zaken en/of diensten, waaronder begrepen installatie of inbedrijfstelling van geleverde zaken, aanbiedt of levert aan Afnemer.

1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze tussen Faber en Afnemer zijn overeengekomen en door Faber schriftelijk zijn bevestigd c.q. aanvaard.

1.3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Afnemer wordt door Faber uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen en opdrachten

2.1. Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van Faber zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Opdrachten zijn voor Faber slechts bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.3. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende hardware, software, functionaliteiten, gewichten, afmetingen, kleuren of andere hoedanigheden, opgenomen in prijskranten, catalogi, prospectussen, advertenties of offertes gelden slechts bij benadering.

2.4. Faber behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot de informatie die zij in het kader van de totstandbrenging en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen en software, aan Afnemer verstrekt. De informatie mag door Afnemer slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zal Afnemer op eerste verzoek van Faber de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Faber overdragen.

2.5. Afnemer zal Faber alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens tijdig verstrekken.

3. Prijzen en betaling

3.1. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, vrachten, lasten enz.; ingeval van wijziging van een of ander, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Faber gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Slechts indien dit binnen twee maanden na aanvaarding van de opdracht door Faber geschiedt en mits
Afnemer een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3.2. Alle prijzen zijn gesteld in Euro’s (tenzij anders vermeld), exclusief BTW en af kantoor Faber (Dokkum).

3.3. Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.

3.4. Heeft Faber gerede grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door Afnemer, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van surséance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan Faber volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen.

3.5. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 10 kalenderdagen schriftelijk ter kennis van Faber worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan Afnemer toe te rekenen oorzaak, is Afnemer gehouden zijn bezwaren zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan Faber mede te delen.

3.6. Alle aan afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan.

3.7. De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, over het niet betaalde deel een rentevergoeding verschuldigd, welke gelijk is aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

3.8. De voor Faber aan een eventuele incasso verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer. 3.9. Bij niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is Faber bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet. Verrekening met vorderingen op Faber kan slechts plaatsvinden, voor zover dit op basis van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

4. Levering

4.1. De leveringstermijn gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door Afnemer te verstrekken informatie is ontvangen.

4.2. Bij overschrijding van enige termijn heeft Afnemer geen recht op (schade)vergoeding terzake. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Afnemer is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voorzover dat strikt noodzakelijk is.

4.3. Faber heeft te allen tijde het recht tot het doen van deelleveringen.

4.4. De leveringstermijn en de nadere termijn gelden in geval van niet deugdelijke levering niet als overschreden indien Afnemer niet binnen veertien kalenderdagen na de levering van de zaken of het verrichten van de diensten schriftelijk gegronde bezwaren ten aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt. Afnemer is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmerd, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van Afnemer op zo spoedig mogelijke ongedaanmaking van de tekortkoming onverlet.

4.5. Afnemer zal, indien van toepassing, een geschikte ruimte voor installatie ter beschikking stellen, in overeenstemming met de aanwijzingen van Faber. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt montage, installatie, en het geven van onderricht voor rekening van Afnemer.

5. Aflevering, overgang van risico en eigendomsvoorbehoud

5.1. Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend over op Afnemer op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen plaats van de aflevering.

5.2. De eigendom van geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst op Afnemer over na volledige betaling van al hetgeen Afnemer verschuldigd is aan Faber in verband met levering van zaken en het verrichten van diensten, waaronder begrepen vorderingen ter zake het tekort schieten in de nakoming van de betreffende overeenkomsten.

5.3. Faber is gerechtigd om bij niet tijdige betaling de geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen. Afnemer is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Afnemer is echter niet bevoegd de zaken te verhuren, te vervreemden en/of te bezwaren met (zekerheids-)rechten, tenzij Faber daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.4. Afnemer is gehouden om bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van Faber.

5.5. Tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, houdt de overeenkomst in geen enkel geval in de gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom.

6. Inspectie en reclame

6.1 Afnemer is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken moeten uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na aankomst van de zaken schriftelijk aan Faber worden gemeld. Gebreken die niet binnen genoemde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten terstond na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst schriftelijk aan Faber worden gemeld.

6.2. Na ontdekking van enig gebrek is Afnemer verplicht het gebruik, bewerking, of installatie van de zaken onverwijld te staken. Afnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van zaken waarvan door Faber geen controle op de reclame kan plaatshebben.

6.3. Het staat Afnemer niet vrij de zaken te retourneren, voordat Faber daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

7. Garantie

7.1. Op geleverde zaken, waaronder de software eveneens valt, wordt garantie verleend voor materiaal- en/of fabricagefouten gedurende een periode van twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst. De garantietermijn vangt aan op de dag van aflevering, of, indien de apparatuur door Faber geïnstalleerd wordt, op de datum dat de installatie is voltooid, doch uiterlijk dertig dagen na aflevering.

7.2. Indien tijdig, correct en overeenkomstig artikel 6 is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van Faber genoegzaam is aangetoond dat de geleverde zaken niet behoorlijk functioneren, zal afnemer de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken zaken kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken zaken, hetzij afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te leveren.

7.3. Garantiewerkzaamheden geschieden tijdens kantooruren van Faber. Daarvoor in aanmerking komende apparatuur dient op kosten van Afnemer aan Faber ter reparatie te worden gestuurd. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van Afnemer, kunnen reiskosten in rekening worden gebracht.

7.4. De garantieverplichting van Faber vervalt indien de zaken door Afnemer of door derden zijn gewijzigd of gerepareerd, indien de zaken voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden zijn aangewend of, naar oordeel van Faber onoordeelkundig zijn behandeld, ingeval van storingen door van buiten komend onheil alsmede in het geval van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Afnemer van enige verplichting die voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien.

7.5. Indien Faber zaken aan Afnemer levert welke Faber van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Faber nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid gehouden dan waarop Faber ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Faber is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade.

8.2. De aansprakelijkheid van Faber jegens Afnemer is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Faber’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

8.3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Faber of haar hoogste leidinggevend personeel, of voorzover Faber’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productenaansprakelijkheidsrecht.

8.4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Faber of haar hoogste leidinggevend personeel, vrijwaart Afnemer Faber voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde ook, terzake vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de geleverde zaken of diensten, dan wel voortvloeiende uit het gebruik daarvan.

9. Overmacht

9.1. Indien Faber door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

9.2. Onder overmacht van Faber wordt verstaan elke van de wil van Faber onafhankelijke toestand, waardoor de nakoming (van het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Afnemer wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt, of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet meer van Faber kan worden gevergd.

9.3. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10. Intellectuele eigendom

10.1. Faber verklaart dat, zover zij weet, door de zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Faber kan Afnemer echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11. Ontbinding

11.1. Ingeval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Afnemer, zijn alle overeenkomsten met Afnemer van rechtswege ontbonden, tenzij Faber Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst te verlangen, in welk geval Faber zonder ingebrekestelling gerechtigd is om: a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of b) al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Afnemer op te schorten, een en ander onverminderd Faber’s andere rechten, en zonder dat Faber tot enige schadevergoeding gehouden is.

11.2. Ingeval Afnemer niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst met Faber mocht voortvloeien, is Afnemer in verzuim en is Faber gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, en/of b) die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd Faber’s andere rechten, en zonder dat Faber tot enige schadevergoeding gehouden is.

11.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2, zijn respectievelijk de vorderingen van Faber op afnemer en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) dadelijk en geheel opeisbaar, en is Faber gerechtigd geleverde zaken terug te nemen.

11.4. Behoudens in geval van consumentenkoop, is toepasselijkheid van artikel 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Faber enige overeenkomst met Afnemer ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

12. Diensten

12.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor door Faber te verrichten diensten voor Afnemer. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze voorwaarden.

12.2. Faber garandeert dat de door of namens haar te verlenen diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd, alsmede dat voor de duur van de dienstverlening op basis van overeenkomst, de voor de uitvoering ingeschakelde personen voldoen en zullen blijven voldoen aan eventueel nader overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.

12.3. Afnemer zal aan Faber steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt, tijdig toegang tot de kosteloze beschikking over alle door Faber benodigde middelen en faciliteiten verschaffen.

12.4. Indien de prijs bij nacalculatie wordt bepaald, mogen alle door Faber gemaakte uren bij het uitvoeren van de diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van kosten van materialen alsmede alle andere in redelijkheid door Faber gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering.

12.5. Tenzij anders overeengekomen, wordt de aanneemsom bij aanneming van werk als volgt gefactureerd: (a) 30% bij het aangaan van de overeenkomst; (b) 50% bij de aanvang van de werkzaamheden; (c) 20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de werkzaamheden, of eerdere ingebruiknenming hiervan.

12.6. Indien Afnemer aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken werkzaamheden, welke Faber op grond van de overeenkomst moet verrichten en Faber van oordeel is dat de prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat afzonderlijk aan Afnemer in rekening kan worden gebracht.

12.7. Indien Faber meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en termijnen. Afnemer wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk akkoord te zijn, tenzij zij binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving door Faber schriftelijk bezwaar heeft aangetekend. Faber mag met de uitvoering van meerwerk wachten totdat Afnemer daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op deze voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten van Faber is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die daar een uitvloeisel van zijn, staan, voorzover de wet niet dwingend anderszins bepaalt, in eerste instantie uitsluitend ter kennisneming van de bevoegde rechter te Leeuwarden.